Όροι διαγωνισμού

Η εταιρία IF Fashion (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό (εφεξής καλούμενος ως «Διαγωνισμός»).

Όροι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, με ηλικία 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στον διαγωνισμό
 2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και (β) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου (α’) βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
 3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 12/2/2021 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 28/2/2021. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
 4. H ηλεκτρονική συμμετοχή δεν αποτελεί έγγραφο ταυτοπροσωπίας, πρέπει απαραίτητα ο νικητής να έχει πάντα μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την παραλαβή του δώρου.

Περιγραφή διαγωνισμού:

 1. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στην ακόλουθη σελίδα της Διοργανώτριας https://lovequiz.if-fashion.gr αλλά ανακοινώνεται ενημερωτικά και στις σελίδες της διοργανώτριας στο Facebook και στο Instagram.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο/Η κάθε συμμετέχων/ουσα προκειμένου να πάρει μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να κάνει:

 1. Να μπει στη σελίδα της Διοργανώτριας: https://lovequiz.if-fashion.gr
 2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του/της
 3. Να αποδεχτεί τους όρους
 4. Να παίξει το Love Quizz

Δώρα/Ανάδειξη νικητών: Ο διαγωνισμός θα αναδείξει τρεις τυχερές νικήτριες που θα κερδίσουν:

1η Νικήτρια: Ζακέτα Γούνα χωρίς Γιακά: http://bit.ly/3aTsWnU
2η Νικήτρια: Φόρεμα: http://bit.ly/3jFWTMk
3η Νικήτρια: Φόρεμα Μεταλιζέ: http://bit.ly/3rO0F9f

 1. Οι νικήτριες ορίζονται κατόπιν κληρώσεως που θα πραγματοποιείται επί του συνόλου των συμμετεχόντων με αλγόριθμο τυχαίας κλήρωσης.
 2. Τα Δώρα όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους με χρήματα και δεν μεταβιβάζονται. Δεν γίνονται αλλαγές στα δώρα.
 3. Σε περίπτωση μη αποδοχής Δώρου/ μη καταλληλόλητας των νικητών, το Δώρο του θα απονεμηθεί στον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό νικητή.
 4. Οι νικήτριες θα ενημερωθούν μέσω email, στο email που έχουν συμπληρώσει στο διαγωνισμό. Οι νικήτριες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια και να αποδεχτούν το δώρο τους. Οι νικητές/νικήτριες θα πρέπει να ανταποκριθούν για να δηλώσουν την αποδοχή του δώρου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα του/της αποσταλεί το e-mail ή θα του/της δοθεί το μήνυμα, αλλιώς χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Οι νικητές/νικήτριες που έχουν κερδίσει το προϊόν που παρέχεται από τη διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με την διοργανώτρια εταιρεία.
 5. Η κατακύρωση του Δώρου στο νικητή αυτού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στην Διοργανώτρια, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων του, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας είτε για την ανάκληση ή αναδιανομή του δώρου.
 6. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή/νικήτριας που οφείλονται σε μη απάντηση του email, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου.
 7. Η παράδοση των Δώρων θα γίνεται σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με τον νικητή/νικήτρια.
 8. Σε περίπτωση που κάποιος δεν αποδεχθεί το Δώρο του, δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.

Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της “IF Fashion”. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες/ουσες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη συμπλήρωσης της φόρμας στοιχείων.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πιθανής ή έμμεσης ζημιάς ή κάθε είδους ζημιάς και επιπλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διακοπής, δυσλειτουργίας ή καθυστέρησης των ενεργειών και των προϊόντων της.

Πληροφορίες – Παράπονα:

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: 2109939130 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00.

Προσωπικά Δεδομένα:

Η Διοργανώτρια θα επεξεργάζεται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, εντάσσοντάς τα σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και διαφήμισης της Διοργανώτριας ή εταιριών συμφερόντων της Διοργανώτριας στα ΜΜΕ, σε έντυπα ή το Διαδίκτυο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Διοργανώτριας για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από την Διοργανώτρια, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού αλλά και λοιπές προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας και εταιριών συμφερόντων του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την Διοργανώτρια (Τηλέφωνο: 2109939130).

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτή, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), με δημοσίευση στα social media της διοργανώτριας, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων:

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.